Fun with English IDIOMS

ห้าห้า เช้าวันนี้ เวลา 6นาฬิกา 41นาที   ของวันที่ 20 มกราคม 2555 เกิดฝนตก เป็นหน้าหนาวที่เลิกหนาวไปแล้ว(ร้อนแล้ว) แต่เกิดฝนตกแทน เฮ้อ ระบายก่อนเข้าเรื่อง

อธิบายก่อนว่า   >  จะหมายถึงข้อความที่แปลตรงตัว  ส่วน >> หมายถึง ความหมายของมันจริงๆจากสำนวน

 

A

Taken aback : He was taken aback by this news.

>เขาถูกนำให้ถอยหลังโดยข่าวนี้

>>ข่าวนี้ทำให้เขางงงวย

วันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเบื่อเกินไปแล้วก็ต้องไปแล้ว

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s