เรียงความเรื่อง “ทุ่งศรีเมือง” โดยปรนันท์ สีบูพิมพา

การสื่อสารด้วยการพูด  ทุ่งศรีเมือง

คนในสังคมเราจะแบ่งช่วงวัยเป็นหลายช่วงด้วยกัน ตั้งแต่เด็กเล็ก  เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ ซึ่งสถานที่ของแต่ละช่วงอายุก็จะแตกต่างกันไป เด็กเล็กก็จะอยู่ที่รับเลี้ยงเด็กหรือตายายเมื่อผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน เด็กและวัยรุ่นจะอยู่โรงเรียนเรียนหนังสือ เมื่อเลิกเรียนก็จะไปเล่นกับเพื่อนที่ต่างๆเช่นเดินห้าง ร้องคาราโอเกะ ติวหนังสือหรือทำการบ้าน ผู้ใหญ่ก็จะไปทำงานในช่วงเวลาที่ราชการกำหนด ผู้สูงอายุก็จะอยู่เฝ้าบ้านคอยดูแลเลี้ยงหลานของตน การที่มนุษย์เรามีช่วงอายุที่แตกต่างกันเช่นนี้ อยู่กันคนละสถานที่ ทำให้เกิดเป็นสังคมช่วงอายุ ทำให้ดูเหมือนห่างเหินกันระหวังช่วงวัยไม่ค่อยได้พบปะกันเท่าที่ควร แต่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีที่ที่หนึ่งที่ทำให้ทุกคนทุกช่วงอายุมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆร่วมนั่นก็คือ ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง เดิมมีชื่อว่า นาทุ่งศรีเมือง เป็นศรีของเมืองอุบล ตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว  เดิมทีเป็นที่นาของเจ้าเมือง ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้งดการทำนาที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อรักษาไว้เป็นที่พักผ่อนของชาวเมือง ซึ่งทุ่งศรีเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีใช้ประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกับสนามหลวงในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ สนามหลวงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทุ่งพระเมรุ เพราะเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ชั้นสูง ส่วนที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นที่ประกอบพิธีศพเจ้าเมืองและอาญาสี่ ตามประเพณีการทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ หรือนกหัสไดลิงค์ ตามภาษาถิ่น ต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฆลอิสาน ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองอุบลราชธานี ให้ยกเลิกประเพณีเผาศพที่ทุ่งศรีเมือง  สถานที่แห่งนี้ก็ใช้เพื่อจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีอื่นๆ การประกอบรัฐพิธีกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ใช้เป็นสถานที่สวนสนามในวันชาติ 24 มิถุนายน และจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีในสมัยนั้น ตลอดจนใช้ทุ่งศรีเมืองเป็นสนามกีฬาประเภทต่างๆ

ทุ่งศรีเมืองเป็นสถานที่ที่งดงาม น่าไปนั่งเล่นเดินเล่น หรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่สักการบูชาของชาวอุบลราชธานี ซึ่งทุ่งศรีเมืองมีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู คืออุบลเดชประชารักษ์ อุบลศักดิ์ประชาบาล อุบลการประชานิตย์ และอุบลกิจประชากร ซึ่งทุ่งศรีเมืองมีสิ่งที่เป็นที่สักการะ คือ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี 2515 อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์(เจ้าคำผง) ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี และสิ่งก่อสร้างที่ให้ความภาคภูมิใจในความเป็นคนอุบล คือ ประติมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( ติสโส อ้วน ) พระเถระที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ประติมากรรมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( สิริจันโท จันทร์ ) พระเถระที่ได้รับยกย่องว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านคันถธุระคืองานด้านการเล่าเรียนการศึกษา และวิปัสสนาธุระคือด้านการบำเพ็ญวิปัสสนกรรมฐาน อนุสาวรีย์แห่งความดี ( Monument of merit ) เชลยศึกชาวต่างประเทศ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความเมตตาปราณี และคุณงานความดีของชาวเมืองอุบลราชธานี ประติมากรรมร่วมใจก้าวไปข้างหน้า สร้างขึ้นตามโครงการประติมากรรม ปับสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชน ซึ่งแสดงถึง ความสมานฉันท์แห่งความเป็นพี่น้องระหว่าง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง พระสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานี และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ เครื่องเล่น หรือลานกีฬาชนิดต่างๆ สร้างไว้เพื่อกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและชาวอุบลราชธานีทุกคนได้เล่นร่วมกัน

ในช่วงเย็นของทุกวันที่ทุ่งศรีเมืองจะมีนักเรียนเยาวชน  ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปวิ่งหรือไปเดินเล่น ทำให้ทุ่งศรีเมืองสว่างไสวไปด้วยความผูกพันระหว่างครอบครัวแสดงถึงความรักสุขภาพของชาวอุบลราชธานี ในช่วงเย็นที่ทุ่งศรีเมืองจึงเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายอายุ มาสร้างเสริมสุขภาพพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมในช่วงเช้าและผ่อนคลายความตรึงเครียดของชีวิตไป เช่น เด็กเล็กที่อายุประมาณ4-7 ขวบจะขับจักรยานมากับผู้ปกครอง เด็กช่วง 8-12 บ้างก็มาวิ่งหรือมาเล่นเครื่องออกกำลังกาย  วัยรุ่น12-20 ปีถ้าเป็นเด็กผู้ชาย บ้างก็เล่นบาสหรือฟุตบอลถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเล่นแบดหรือมาวิ่งบ้าง เพื่อสุขภาพ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ช่วงกำลังทำงานผู้หญิงก็จะเล่นแอโรบิกหรือฟิตเนส ถ้าเป็นผู้ชายช่วงทำงานก็จะเล่นเครื่องออกกำลัง และมีลานสำหรับเต้นลีลาศ ลานสำหรับให้นักบีบอยได้โชว์ความสามารถเฉพาะตัวของตนเอง มีปลาชนิดต่างๆที่อยู่ในคูน้ำล้อมรอบทุ่งศรีเมือง และนกพิราบช่วงก่อนตะวันตกดิน เราสามารถนำอาหารไปให้เพื่อความเป็นกุศลแก้ชีวิตและเป็นการทำบุญอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าทุ่งศรีเมืองเป็นศูนย์รวมของชาวอุบลราชธานีโดยแท้เพราะ ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะมีผู้คนมากมายทยอยกันมาชื่นชมผลงานของชาวอุบลราชธานีว่าเป็นที่ประจักษ์เพียงใด และในช่วงเย็นของทุกวันก็จะมีชาวอุบลตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยมาออกกำลังกาย  มาชื่นชมความสวยงามยามค่ำคืนของทุ่งศรีเมือง และมาสักการบูชาศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s