การปฎิวัติฝรั่งเศส

การปฏิวัติฝรั่งเศส

สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส  ค.ศ.1789

เหตุการณ์ปฏิวัติในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1789 หรือที่เรียกว่า “การปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส” เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครองที่สำคัญ เพราะเป็นการโค่นล้มอำนาจการปกครองของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสถาปนาการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นแทน

สาเหตุของการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส  ค.ศ.1789  สรุปได้ 3 ประการ คือ

1. ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ฝรั่งเศสกำลังประสบภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเพื่อการทำสงครามต่าง ๆ โดยเฉพาะในสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน ระหว่าง ค.ศ.1776 – 1781 เพื่อสนับสนุนให้ชาวอาณานิคมต่อสู้กับอังกฤษ

ด้วยสาเหตุดังกล่าว รัฐบาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ( Louis  XVI , ค.ศ. 1776-1792 ) จึงมีนโยบายจะเก็บภาษีอากรจากประชาชนเพื่อชดเชยรายจ่ายที่ต้องสูญเสียไป จึงสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

2. ความเหลื่อมทางสังคม  ฝรั่งเศสมีโครงสร้างทางสังคมแบบชนชั้น โดยฐานะของผู้คนในสังคมมีสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ  ชนชั้นอภิสิทธิ์และชนชั้นสามัญชน แต่ในทางปฏิบัติทางการจะแบ่งฐานะของพลเมืองออกเป็น 3 ชนชั้นหรือ 3 ฐานันดร  ( Estates )  ได้แก่

ฐานันดรที่ 1 คือ พระและนักบวชในคริสต์ศาสนา และฐานันดรที่ 2 คืน ขุนนางและชนชั้นสูง ทั้งสองฐานันดรเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์  มีจำนวนประมาณร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายและหรูหรา

ฐานันดรที่ 3 คือ สามัญชน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยากจนและถูกขูดรีดภาษีอย่างหนัก รวมทั้งพวกชนชั้นกลาง เช่น พ่อค้า ช่างฝีมือ และปัญญาชน ฯลฯ

3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบเก่า  กษัตริย์ฝรั่งเศสในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทรงมีพระราชอำนาจเป็นล้นพ้นไม่มีขอบเขตจำกัดและทรงอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 มีหลายครั้งที่ทรงใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ทรงไม่สนพระทัยการบริหารบ้านเมือง อีกทั้งยังทรงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระนางมารี อังตัวเนตต์        ( Marie Antoinette ) พระราชินี ซึ่งทรงนิยมใช้จ่ายในพระราชสำนักอย่างฟุ่มเฟือย

จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789

1.  การเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจโดยเก็บภาษีอากรที่ดินจากพลเมืองทุกฐานันดร จึงต้องเรียกประชุมรัฐสภา ที่เรียกว่า “สภาฐานันดรแห่งชาติ”        ( Estates  General ) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของฐานันดรทั้ง 3 ฐานันดร ในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.1789

2.  ความขัดแย้งจากการประชุมสภาฐานันดร  เนื่องจากผู้แทนของแต่ละฐานันดรถูกจัดให้แยกสถานที่ประชุม ทำให้ฐานันดรที่ 3 (จำนวน 610 คน) ไม่พอใจและเรียกร้องให้เปิดประชุมร่วมกัน ทำให้การประชุมล่าช้าไปหลายสัปดาห์

3.  ฐานันดรที่ 3 แยกตัวออกมาจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติ  ในที่สุดกลุ่มผู้แทนส่วนใหญ่ของฐานันดรที่ 3 จึงแยกตัวออกจากสภาฐานันดรแห่งชาติ และจัดตั้งเป็น “สมัชชาแห่งชาติ” ( National  Assembly ) โดยอ้างว่าพวกตนเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีสิทธิที่จะลงมติในเรื่องการเก็บภาษีได้ และได้กล่าวคำปฏิญญาที่จะร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศให้สำเร็จ

4.   เหตุการณ์บุกทลายคุกบาสตีย์ ( Bastille ) เมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เตรียมใช้กำลังทหารเข้าสลายการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ประชาชนชาวกรุงปารีสจึงลุกฮือขึ้นจับอาวุธเพื่อสนับสนุนกลุ่มสมัชชาแห่งชาติ และบุกเข้าทำลายคุกบาสตีย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1789 ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง และเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของการปกครองระบอบเก่า

5.   ความสำคัญของการบุกทำลายคุกบาสตีย์ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789  เพราะกษัตริย์ ขุนนาง และชนชั้นสูง ต้องยอมสละอำนาจให้แก่สมัชชาแห่งชาติ และพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองครั้งนี้

การยกเลิกอภิสิทธิ์ของขุนนางและประกาศสิทธิมนุษยชน

1. การเรียกร้องของชาวนาในชนบท  ข่าวการบุกทำลายคุกบาสตีย์และเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงปารีส ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1789 ทำให้ชาวนาและสามัญชนในชนบทลุกฮือขึ้นก่อการจลาจลทั่วประเทศมีการบุกทำลายทรัพย์สินของขุนนาง และเรียกร้อยให้ยกเลิกอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงเหล่านี้

2. การยกเลิกอภิสิทธิ์ขุนนางและชนชั้นสูง โดยสมัชชาแห่งชาติได้ออก “พระราชกฤษฏีกาเดือนสิงหาคม”ค.ศ.1789 เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติและเกิดความสงบโดยเร็ว

สาระสำคัญ คือ การยกเลิกระบบอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ของสังคมระบอบเก่า เช่น ยกเลิกระบบฟิวดัลหรือระบบอภิสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของพวกขุนนาง ยกเลิกการจ่ายภาษีบำรุงศาสนา และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

3. การประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1789 โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ ซึ่งเป็นคำขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนี้ ได้แก่ “เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ” และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีก 17 มาตรา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและอำนาจอธิปไตยของประชาชน

ประกาศดังกล่าวเป็นการย้ำถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาแห่งชาติ หรือฐานันดรที่ 3 ที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพในการดำเนินชีวิตโดยเท่าเทียมกัน และทุกคนต้องเสียภาษีอากรตามสัดส่วนของรายได้ที่ตนได้รับจริง

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัย “สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมัยที่ 1”

1. ฝรั่งเศสประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ เมื่อเดือน กันยานยน ค.ศ.1791 โดยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

2. ปัญหาความยุ่งยากของรัฐบาลใหม่ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ เช่น พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พยายามขอความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรียเพื่อให้ได้พระราชอำนาจคืนมา และบรรดาขุนนางที่สูญเสียผลประโยชน์หรืออภิสิทธิ์ต่าง ๆ พากันหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อหาทางโค่นล้มรัฐบาล

3. การยกเลิกระบอบกษัตริย์ สภาคอนเวนชัน (Convention)  เป็นสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ลงมติยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริย์และประกาศให้ฝรั่งเศสเข้าสู่ “สมัยสาธารณรัฐ สมัยที่ 1” เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1792 และลงมติให้ประหารชีวิตประเจ้าหลุยส์ที่ 16 และครอบครัวของพระองค์ ในวันที่ 21 มกราคม ค.ศ.1793

นอกเรื่องแต่อยู่ในเรื่อง

Chapter Zero : คำขวัญของการปฎิวัติฝรั่งเศสคือ เสรีภาพ(น้ำเงิน) เสมอภาค(ขาว) ภารดรภาพ(แดง)

Chapter One : ราชวงศ์บลูบลองเป็นราชวงศ์สุดท้ายของฝรั่งเศส แต่ต่อมาก็มีราชวงศ์โบนาปาร์ตของจักรพรรดินโปเลียน

Chapter Two : พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นผู้สร้างพระราชวังแวร์ซาย มี 100 กว่าห้อง ห้องที่หรูที่สุดคือห้องกระจก เพราะห้องนี้คือห้องที่เซ็นสัญญาสงครามโลกครั้งที่ 1

Chapter Tree : การโจมตีคุกบาสติลที่เป็นสัญลักษณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส

 Chapter Fore : ทหารที่ได้ชื่อว่าจงรักภักดีที่สุดคือ ทหารสวิส เกิดจากการปฎิวัติของฝรั่งเศสนี่แหละ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s